Privacyverklaring

Inleiding

innervibez heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw gegevens omgaan.
Met deze privacyverklaring geven wij uitvoering aan onze informatieplicht die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons – als verwerkingsverantwoordelijke – oplegt.

Contactgegevens

innervibez
Grote Haag 53
3893 CM Zeewolde
www.innervibez.nl
support@innervibez.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

innervibez verwerkt persoonsgegevens in kader van haar dienstverlening. Deze persoonsgegevens kunnen van jou zijn. Gegevens die innervibez van jou nodig kan hebben en die door innervibez verwerkt worden, betreffen in ieder geval:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Emailadres;
– Telefoonnummer;
– Overige persoonsgegevens die je actief of op ons verzoek aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van contact- of aanmeldformulieren, in correspondentie of telefonisch.

 

Waarom we persoonsgegevens nodig hebben

We gebruiken jouw persoonsgegevens onder andere voor:
– het uitvoeren van onze dienstverlening – waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen het verwerken van de gegevens die je invoert of uploadt op ons online platform om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van dit platform – en indien van toepassing de met jou gesloten overeenkomst;
– het aanmaken van een account voor en het verstrekken van de toegang tot het online platform (onderdeel van IMY, the Huddle);
– het onderhouden van de relatie met jou voor onder meer, maar niet uitsluitend, de uitvoering van onze dienstverlening;
– de facturatie van de verleende diensten en het innen van declaraties;
– het verstrekken van relevante informatie, waaronder mede begrepen informatie over wijzigingen van onze diensten en producten;
– het verbeteren van onze dienstverlening, mede als het jou zo goed mogelijk te kunnen helpen wanneer je een vraag hebt over een van de diensten van innervibez;
– onze boekhouding;
– het verzenden van de nieuwsbrief en andere mailings met informatie in het kader van onze dienstverlening en soortgelijke diensten en/of het afnemen van enquêtes en
– onze marketing-, promotie- en communicatie activiteiten, zoals het verbeteren van onze product- en dienstinformatie, het uitvoeren van gerichte marketingacties en het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoek
– de overige situaties waar innervibez een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van persoonsgegevens.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

innervibez verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van een van de hierna te noemen grondslagen als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Toestemming
Als je toestemming hebt gegeven mogen wij de persoonsgegevens van jou verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van de voor- en achternaam en e-mailadres om een account voor ons online platform aan te maken en de overige persoonsgegevens bij de gebruikmaking van het online platform. Je hebt in principe het recht om een reeds gegeven toestemming weer in te trekken, maar dat zal dan wel gevolgen hebben voor onze dienstverlening. Mogelijk kunnen wij je dan niet langer onze dienst bieden. Hiervoor verwijzen wij je naar onze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst waarbij je partij bent
Indien je een overeenkomst met ons aangaat, dan verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Wij verwerken bijvoorbeeld je gegevens voor het voeren van een deugdelijke boekhouding.

Wettelijke verplichting
In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij of derde partijen daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking zal vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.

Hoe lang we gegevens bewaren

innervibez bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van (financiële) gegevens. Zo moeten we bijvoorbeeld van de Belastingdienst jouw gegevens die nodig zijn voor onze boekhouding minimaal 7 jaar bewaren.

Jouw rechten

Je hebt in beginsel het recht bij innervibez een verzoek in te dienen om inzage in de persoonsgegevens die van jou worden verwerkt. Wanneer je van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kun je in beginsel een verzoek indienen om deze persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je in sommige gevallen het recht om de persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Bovendien heb je in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat kan voor zover de persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dan wel ten behoeve van direct marketing plaats vindt.

Niet alle verzoeken kunnen of hoeven wij in te willigen. De wet geeft ons daarvoor een aantal kaders. Die kaders zullen we volgen. Wij zullen jouw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of je gemotiveerd toelichten waarom jouw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Of wij aan jouw verzoek voldoen, zullen wij van geval tot geval beoordelen. Je kunt jouw verzoek sturen naar support@innervibez.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Maak in de kopie van dit identiteitsbewijs jouw foto, MRZ (Machine Readable Zone, oftewel de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en BSN (Burger Service Nummer) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Daarnaast dien je in jouw verzoek de contactgegevens te vermelden waarmee wij contact met jou kunnen opnemen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijg je in beginsel antwoord. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken, kunnen wij deze termijn indien nodig met 2 maanden verlengen.  

Uitschrijven mailings, nieuwsbrief innervibez

Wanneer je een download hebt aangevraagd of een contactformulier hebt ingevuld, dan kunnen wij je direct marketingmails sturen. Daarnaast kun je je in de toekomst mogelijk inschrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Indien je van ons dergelijke e-mails ontvangt en je wilt deze in de toekomst niet meer ontvangen, dan kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen via de elders in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens.

Delen van gegevens met derden

innervibez verstrekt jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden. Wij verstrekken deze persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, voor de uitvoering van onze dienstverlening, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze andere doeleinden van de verwerking te behalen.

Onze nieuwsbrieven worden verzonden met MailBlue. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailBlue. Er is altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven via een directe link in de nieuwsbrief.

MailBlue is een reseller partner van ActiveCampaign.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder
(privacywaakhond) ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, kun je het beste gaan naar de website van de AP:
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Meer informatie over het privacybeleid van MailBlue vind je hier.

Cookies

innervibez gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen of een geringe inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

innervibez neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. innervibez zal een op het risico afgestemd beveiligingsniveau waarborgen. innervibez legt ook in de verwerkersovereenkomst met derde partijen, zoals haar (IT-)leveranciers, van wie zij diensten afneemt afspraken vast over de bescherming van de persoonsgegevens. Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat wij gebruik maken van een SSL certificaat.

Klachten

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij de persoonsgegevens van jou  verwerken? Dan kun je een klacht bij ons indienen via de elders in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens. Mochten wij jouw klacht niet kunnen oplossen dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

innervibez behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie van deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig onze website.

Deze Privacyverklaring is opgesteld d.d. 12 april 2021